Bases legals soteig SORLI

2022-05-11

BASES LEGALS SORTEIG SORLI – Aquesta nota NO ÉS EL SORTEIG.

Family o Friends Pack L’Aquàrium de Barcelona + Xec 100€ en supermercats SORLI

 

ASPRO OCIO SAU (en endavant L’AQUÀRIUM DE BARCELONA), amb domicili social al Moll d’Espanya del Port Vell s/n, 08039 Barcelona i NIF A-79256871, amb l’objectiu de donar a conèixer els seus paquets d’entrada familiar i amb col·laboració especial amb la cadena de supermercats SORLI SUPERFÍCIES DE ALIMENTACIÓN, S.A. NIF A-08586539, amb domicili social a Granollers (Barcelona), Ctra. de Granollers a Montmeló nº108-120 (08403) i correu electrònic de contacte: [email protected]., ha decidit organitzar un sorteig que se regirà per les següents Bases:

  1. Participació: La participació es realitzarà a través la xarxa social Instagram (https://www.instagram.com/aquariumbarcelona). Només hi poden participar els majors d’edat i residents al territori espanyol. Aquesta participació és totalment gratuïta i no suposa cap obligació de compra. Tan sols es considerarà vàlida una participació per persona en aquest sorteig. Els usuaris han de participar amb un compte verificable i sense ànim de perjudicar la participació d’altres persones. Per això mateix, L’Aquàrium de Barcelona es reserva el dret d’eliminar aquells participants que defraudin, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d’aquest concurs, així com comentaris o respostes que consideri que incompleixen les presents bases o els consideri impropis, indecorosos o de mal gust o que puguin ferir els sentiments d’altres participants o dels seguidors de la marca. Tanmateix, L’Aquàrium de Barcelona es reserva el dret d’anular qualsevol participació que sota el seu criteri pugui considerar fraudulenta i abusiva i donarà lloc a la desqualificació del participant en la promoció.  A títol enunciatiu però no limitatiu, s’entendrà que es produeix abús o frau quan un participant utilitzi una identitat falsa o identitats de tercers sense el seu consentiment o quan utilitzi Facebook com a mitjà per a participar en múltiples sortejos sense tenir vinculació real o participativa més enllà dels sorteigs a la pàgina de L’Aquàrium de Barcelona o altres marques.
  2. Mecànica de la promoció i premis: L’Aquàrium de Barcelona regalarà un Family Pack o Friends Pack (a escollir) amb caducitat de 90 dies des de la data de comunicació del guanyador. El premi consisteix en un paquet d’entrades per a 2 adults (de 11 a 65 anys) + entrades per a 2 nens (de 5 a 10 anys). Per la seva banda, SORLI regalarà un xec per valor de 100€ per gastar en qualsevol supermercat Sorli. Aquest xec serà lliurat de forma online i tindrà validesa d’un any. Per a participar a Intagram, has de fer like a la publicació, seguir els  comptes @aquariumbarcelona i @sorli_supermercats i etiquetar com a mínim 1 persona amb la que gaudiries del premi. Té un valor afegit compartir el post a stories. El sorteig s’inicia l’11 de maig de 2022 i finalitza a les 00.01h del 20 de maig de 2022. Ni L’Aquàrium de Barcelona ni Sorli Supermercats acceptarà cap responsabilitat per les participacions rebudes després de la fi del sorteig. El premi en cap cas es podrà bescanviar per diners. Queda totalment prohibida la comercialització i/o la venda del premi o del dret a la seva obtenció. El dret a la obtenció del premi és intransferible. La renuncia al premi no donarà lloc a cap dret d’indemnització o compensació.
  1. Guanyadors: s’escollirà el guanyador a través de una eina de selecció automàtica i aleatòria.
  2. Publicació dels guanyadors: la notificació i publicació del nom del guanyador es realitzarà el dilluns 21 de maig de 2022 a través d’un post a Instagram. El guanyador accepta que el seu nom sigui publicat en els suports i perfils de L’Aquàrium de Barcelona i Sorli Supermercats de les diferents xarxes socials: Instagram, Facebook, Twitter.
  3. Lliurament dels premis: el guanyador facilitarà les seves dades de contacte i document d’identitat per a poder fer-li efectiu el premi. El termini màxim d’acceptació del premio i comunicació de les seves dades serà el 24 de maig de 2022. Expirat aquest termini perdrà el dret al premi i aquest passarà al següent participant de la llista de suplents, i per ordre de llista.
  4. Legislació aplicable: referent al que no hi ha especificat en les presents bases, aquest sorteig es sotmetrà al que especifica la normativa espanyola vigent en el moment que es realitza. Els participants accepten, mitjançant la seva participació en una promoció, que els seus noms siguin publicats en els suports que seran compartits i visualitzats per la resta d’usuaris de les xarxes socials sense que infringeixi la seva privacitat. Tanmateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de les xarxes socials on es desenvolupa el mateix. Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera el present sorteig, ni hi està associat.
  5. Acceptació de les bases: el fet de participar en aquesta promoció implica la total acceptació d’aquestes bases, així com el criteri de L’Aquàrium de Barcelona en quant a la resolució de qualsevol interpretació de les mateixes.

Barcelona, a 11 de maig de 2022.