BASES LEGALS CONCURS OCEAN CATS

2022-05-11

BASES LEGALS SORTEIG JORNADA ESPECIAL OCEAN CATS 2022

 

Bases legals concurs: ASPRO OCIO SAU (L’AQUÀRIUM DE BARCELONA), amb domicili social al Moll d’Espanya del Port Vell s/n, 08039 Barcelona i NIF A-79256871, amb l’objectiu de promoure el coneixement de les seves activitats de protecció i conservació marina, ha decidit organitzar un concurs que es regirà per les següents Bases:

 

  1. Participació: La participació es realitzarà a través la xarxa social Instagram (www.instagram.com). Només hi poden participar els majors d’edat i residents al territori espanyol. Aquesta participació és totalment gratuïta i no suposa cap obligació de compra. No hi podran participar els empleats de L’Aquàrium de Barcelona ni els seus familiars directes. Només es considerarà vàlida una participació per persona en aquest concurs. Els usuaris han de participar amb un compte verificable i sense ànim de perjudicar la participació d’altres persones. Per això mateix, L’Aquàrium de Barcelona es reserva el dret d’eliminar aquells participants que defraudin, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d’aquest concurs, així com comentaris o respostes que consideri que incompleixen les presents bases o els consideri impropis, indecorosos o de mal gust o que puguin ferir els sentiments d’altres participants o dels seguidors de la marca. Tanmateix, L’Aquàrium de Barcelona es reserva el dret d’anular qualsevol participació que sota el seu criteri pugui considerar fraudulenta i abusiva i donarà lloc a la desqualificació del participant en la promoció. A títol enunciatiu però no limitatiu, s’entendrà que es produeix abús o frau quan un participant utilitzi una identitat falsa o identitats de tercers sense el seu consentiment o quan utilitzi Instagram com a mitjà per a participar en múltiples sortejos sense tenir vinculació real o participativa més enllà dels sorteigs en el compte de L’Aquàrium de Barcelona o altres marques.

 

2. Mecànica de la promoció i premis: L’Aquàrium de Barcelona regalarà 2 entrades dobles per un total de 2 guanyadors/res, on gaudiran de la jornada especial “La lluita contra els plàstics” que tindrà lloc el dia 19 de juny. El concurs s’inicia a les 12.00h del dia 09/06/2022 i finalitzarà a les 23.55h del 15/06/2022. L’Aquàrium de Barcelona no acceptarà cap responsabilitat per les entrades rebudes després de la fi del concurs i aquestes entrades no participaran en el concurs. Per participar en el concurs, s’han de realitzar les següents accions: Participar des de la xarxa INSTAGRAM. Seguir a @aquariumbarcelona i respondre a la pregunta que es planteja juntament etiquetant a la persona amb la que gaudiria el premi.El premi és per gaudir-lo el dia 19 de juny on el guanyador/a es dirigirà a l’hora indicada al mostrador d’informació de L’Aquàrium de Barcelona. El premi en cap cas serà bescanviable per diners. Queda prohibida la comercialització i/o venta del premi o del dret a la seva obtenció. El dret a l’obtenció del premi és intransferible. La renúncia al premi no donarà cap dret a indemnització o compensació.

 

3. Guanyadors: El guanyador o guanyadora seran escollits de forma aleatòria mitjançant una eina per aquesta finalitat.

 

4. Publicació dels guanyadors: La notificació i publicació del nom del o la guanyador/a es realitzarà el dia 16/06/2022 a través d’una publicació a Instagram. Aquest o aquesta accepta que el seu nom sigui publicat en els suports i perfils de L’Aquàrium de Barcelona en el compte d’Instagram @aquariumbarcelona.

 

5.  Lliurament de premis: el guanyador facilitarà les seves dades de contacte i del document d’identitat per a que puguem fer efectiva l’entrega del premi. El termini màxim d’acceptació del premi i comunicació de les seves dades serà el 17/06/2022. Un cop expirat el termini, perdrà el dret al seu premi i aquest passarà al següent participant d’entre els suplents, i per ordre de llista.

 

6.  Legislació aplicable: referent al que no hi ha especificat en les presents bases, aquest sorteig es sotmetrà al que especifica la normativa espanyola vigent en el moment que es realitza. Els participants accepten, mitjançant la seva participació en una promoció, que els seus noms siguin publicats en els suports que seran compartits i visualitzats per la resta d’usuaris de les xarxes socials sense que infringeixi la seva privacitat. Tanmateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de les xarxes socials on es desenvolupa el mateix. Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera el present sorteig, ni hi està associat.

 

7. Acceptació de les bases: el fet de participar en aquesta promoció implica la total acceptació d’aquestes bases, així com el criteri de L’Aquàrium de Barcelona en quant a la resolució de qualsevol interpretació de les mateixes.

 

8. L’Aquàrium de Barcelona es reserva el dret d’ampliar o modificar les presents bases si la participació i/o execució del concurs així ho requereix.

 

Barcelona, a 09 de juny del 2022.