Longitud mÀxima

Longitud

30-35 cm

Alimentació

Pez

Carnívor

ActiviTAT

Actividad diurna

Diurn

És una tortuga de closca suau i llisa, coberta de pell en lloc d’escates, de forma ovoide i amb espines a les vores. La closca és de color oliva o marró, coberta de taques negres. El nas és llarg i es distingeix d’altres espècies per les bandes grogues vorejades de negre, presents entre els ulls i el nas.

Són principalment aquàtiques, excepte durant les fases de repòs i de reproducció. A l’hivern, hivernen enterrant-se al substrat, sota l’aigua. Són capaces de respirar sota l’aigua absorbint oxigen per vies extra pulmonars. 

Són ràpides depredadores especialitzades en la caça d’insectes i crustacis. Complementen la seva alimentació amb peixos, amfibis, mol·luscs i cucs, i ocasionalment de plantes.

Els mascles són polígams i de menor mida que les femelles. La seva reproducció és estacional, té lloc a finals de primavera. Els mascles busquen les femelles per aparellar-se. La fresa, d’entre 10 i 40 ous, té lloc a un forat cavat en un banc de sorra a prop de la vora. En ocasions, els ous s’incuben durant tot l’hivern i eclosionen a la primavera següent.

Curiositats

Tant els mascles com les femelles assoleixen la maduresa sexual després de 8 a 10 anys.

Distribució

Estat de conservació

Estado de conservación